مراحل صدور پروانه ساختمانی

 

1-  فتوکپی شناسنامه + فتوکپی مدرک مالکیت + درخواست پروانه ساختمانی + کروکی موقعیت ساختمان + فیش بازدید و تنظیم پرونده در بایگانی شهرداری

2-   بازدید کارشناس شهرسازی

3-   بررسی گزارش شهرسازی و صدور استعلام از ثبت اسناد و راه و شهرسازی در خصوص مالکیت

4-   موافقت با صدور پروانه ساختمانی

5-   دستور تهیه نقشه ساختمانی

6-    مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی زرندیه برای تهیه نقشه ساختمانی

7-  ارائه نقشه ساختمانی تهیه شده توسط مالک به شهرسازی به انضمام گواهی امضاء مالک و ناظر بر روی فرم نظام مهندسی

8-   استعلام از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و سازمان آتش نشانی و دریافت پاسخ

9-   تنظیم پیش نویس پروانه ساختمانی

10-   محاسبات عوارض پروانه ساختمان توسط واحد محاسبات درآمد

11-   پرداخت عوارض پروانه ساختمانی و عوارض نوسازی و تأیید واحدهای مربوطه

12-   اخذ برگ تعهد نظارت که در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضا شده توسط امور مهندسین ناظر

13-   امضای پیش نویس پروانه ساختمان با حضور مهندس ناظر در شهرداری

14-   تنظیم دفترچه شناسنامه ساختمانی

15-   تأیید مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی

16-    دبیرخانه جهت صدور پروانه ساختمانی

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی راهنمای ارباب رجوع مراحل صدور پروانه ساختمانی