شهرداری مأمونیه

 

حضور تعدادی از نیروهای شهرداری مامونیه در مناطق سیل زده