آگهی مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی

آگهی مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی

شهرداری مأمونیه در نظر  دارد با توجه به مجوز شماره 601-95/07/06  شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی و فرهنگ سازی به افراد حقیقی و حقوقی با اولویت افراد حقوقی  بر اساس قیمت پایه  اقدام نماید بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می­آید.      

شرایط مزایده :  

متقاضی اجرای طرح می بایست :

از توانایی علمی و تجربی کافی در اجرای طرح برخوردار باشد .

نسبت به تهیه بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی و بسته های فرهنگی شامل سی دی و کتابچه ، نقاشی ، رنگ امیز ی و ... اقدام نماید

کیسه های زباله رنگی همراه با پیام های آموزشی درب منازل توزیع شود .

از نیرو و امکانات حمل و نقل کافی برخوردار بوده و انجام امور را به شخص یا شرکت ثالث واگذار ننماید

بهره برداری از معدن زباله جزء طرح تفکیک از مبداء نبوده و فعالیت در آن ممنوع می باشد .

با همکاری شهرداری نسبت به استقرار حداقل یکدستگاه غرفه بازیافت در سطح شهر اقدام نماید .                                                                              

الف) واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100001727008 به نام شهرداری مأمونیه نزد بانک ملی شعبه مأمونیه جهت خرید اسناد مزایده.

ب) واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3100001732001 به نام سپرده شهرداری مأمونیه  به میزان 5.000.000 ريال که فیش واریزی داخل پاکت مربوطه ارائه شود.

ج)  شرکت کنندگان می­بایست از تاریخ نشرآگهی به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده به شهرداری مأمونیه (طبق آدرس ذیل) مراجعه نمایند . بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ن) ضمناً هزینه چاپ آگهی و کارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می­باشد.

ه) سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

 ی)در صورت انصراف برنده مزایده از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : واحد مالی شهرداری مأمونیه

لازم به ذکر است اجرای ضوابط زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات قرارداد می­باشد.

 

((آدرس : زرندیه مامونیه خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آگهی مزایده واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی