شهرداری مأمونیه در نظر  دارد با توجه به مجوز شماره 601-95/07/06  شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری تفکیک پسماند از مبدا و آموزش های شهروندی و فرهنگ سازی به افراد حقیقی و حقوقی با اولویت افراد حقوقی  بر اساس قیمت پایه  اقدام نماید بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می­آید.      

شرایط مزایده :  

متقاضی اجرای طرح می بایست :

از توانایی علمی و تجربی کافی در اجرای طرح برخوردار باشد .

نسبت به تهیه بروشورهای آموزشی و اطلاع رسانی و بسته های فرهنگی شامل سی دی و کتابچه ، نقاشی ، رنگ امیز ی و ... اقدام نماید

کیسه های زباله رنگی همراه با پیام های آموزشی درب منازل توزیع شود .

از نیرو و امکانات حمل و نقل کافی برخوردار بوده و انجام امور را به شخص یا شرکت ثالث واگذار ننماید

بهره برداری از معدن زباله جزء طرح تفکیک از مبداء نبوده و فعالیت در آن ممنوع می باشد .

با همکاری شهرداری نسبت به استقرار حداقل یکدستگاه غرفه بازیافت در سطح شهر اقدام نماید .                                                                              

الف) واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100001727008 به نام شهرداری مأمونیه نزد بانک ملی شعبه مأمونیه جهت خرید اسناد مزایده.

ب) واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3100001732001 به نام سپرده شهرداری مأمونیه  به میزان 5.000.000 ريال که فیش واریزی داخل پاکت مربوطه ارائه شود.

ج)  شرکت کنندگان می­بایست از تاریخ نشرآگهی به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده به شهرداری مأمونیه (طبق آدرس ذیل) مراجعه نمایند . بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

ن) ضمناً هزینه چاپ آگهی و کارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می­باشد.

ه) سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

 ی)در صورت انصراف برنده مزایده از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : واحد مالی شهرداری مأمونیه

لازم به ذکر است اجرای ضوابط زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات قرارداد می­باشد.

 

((آدرس : زرندیه مامونیه خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

شهرداری مأمونیه در نظر دارد با عنایت به مجوز شماره 806- 95/10/11 شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص اجاره ملک مرکز معاینه فنی واقع در میدان الغدیر جنب پارکینگ قمر بنی هاشم از طریق مزایده عمومی و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به قیمت پایه اقدام نماید بدینوسیله از کلیه واجدین شرایط در مزایده دعوت به عمل می­آید.

الف) واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3100001727008 به نام شهرداری مأمونیه نزد بانک ملی شعبه مأمونیه جهت خرید اسناد مناقصه.

ب) واریز مبلغ 4.500.000 ريال سپرده شرکت در هر مزایده به حساب شماره 3100001732001 به نام سپرده شهرداری مأمونیه که فیش واریزی داخل پاکت مربوطه ارائه شود.

­ج) شرکت کنندگان می­بایست جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/10/95 به واحد حسابداری شهرداری مامونیه مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/10/95 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

د) ارائه تضمین بمدت سه ماه اجاره بها الزامیست .

ضمناً هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می­باشد.

لازم به ذکر است اجرای ضوابط زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات پروژه ها وخدمات می­باشد.

 

((آدرس : زرندیه مامونیه خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

  شهرداری مأمونیه در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 608- 93/6/3 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری غرفه های  پارک شکوفه متعلق به شهرداری به صورت اجاره بر اساس مزایده با قیمت کارشناسی به افراد واجد شرایط اقدام نماید .

 لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به امور مالی شهرداری مأمونیه مراجعه و جهت دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند .

 شرایط مزایده:

 1-   واریز مبلغ 5.000.000ريال به صورت سپرده به حساب جاری شهرداری به شماره حساب 3100001732001 جهت شرکت در مزایده .

 2-   واریز مبلغ 200.000 ريال به شماره حساب 3100001727008 جهت دریافت اسناد مزایده .

 3-    سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

 4-    در صورت انصراف از قرارداد سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 5-   کلیه هزینه های جانبی اعم از چاپ آگهی، کارشناسی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

 6-   شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- تاریخ تحویل گیری اسناد شرکت در مزایده حداکثر 7 روز پس از نشر آگهی (1392/7/8) می باشد.

 

شهرداری مأمونیه در نظر دارد با توجه به مجوز  شماره 110-95/11/03 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ماشین آلات ذیل  متعلق به شهرداری با توجه  به قیمت کارشناسی به افراد واجد شرایط اقدام نماید .

لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به واحد  مالی شهرداری مأمونیه مراجعه و جهت دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند .

ردیف  نام خودرو                                                            مبلغ سپرده (ريال)

1  نیسان ( حمل گوشت و آتشنشانی )                                  3.000.000

2  آمبولانس مزدا( 1600 و طلایی)                                         3.000.000

3  بنز خاور                                                                           9.000.000

 

شرایط :

1.  واریز مبلغ700.000ريال به حساب 3100001727008 شهرداری مأمونیه

2.  سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

3.   در صورت انصراف ازخرید در صورت برنده شدن در مزایده سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

4.  کلیه هزینه های جانبی اعم از هزینه چاپ آگهی، کارشناسی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

5.  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

6.  شرکت کنندگان میبایست از تاریخ نشرآگهی (95/05/02) به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده  به شهرداری مأمونیه (طبق آدرس ذیل)  مراجعه نمایند .

7.  بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار است.

 

8.  ((آدرس : زرندیه- مامونیه- خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آگهی مزایده اجاره مرکز معاینه فنی مزایده های شهرداری