آگهی مزایده اجاره مرکز معاینه فنی

آگهی مزایده اجاره مرکز معاینه فنی

شهرداری مأمونیه در نظر دارد با عنایت به مجوز شماره 806- 95/10/11 شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص اجاره ملک مرکز معاینه فنی واقع در میدان الغدیر جنب پارکینگ قمر بنی هاشم از طریق مزایده عمومی و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به قیمت پایه اقدام نماید بدینوسیله از کلیه واجدین شرایط در مزایده دعوت به عمل می­آید.

الف) واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3100001727008 به نام شهرداری مأمونیه نزد بانک ملی شعبه مأمونیه جهت خرید اسناد مناقصه.

ب) واریز مبلغ 4.500.000 ريال سپرده شرکت در هر مزایده به حساب شماره 3100001732001 به نام سپرده شهرداری مأمونیه که فیش واریزی داخل پاکت مربوطه ارائه شود.

­ج) شرکت کنندگان می­بایست جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/10/95 به واحد حسابداری شهرداری مامونیه مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 27/10/95 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

د) ارائه تضمین بمدت سه ماه اجاره بها الزامیست .

ضمناً هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می­باشد.

لازم به ذکر است اجرای ضوابط زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات پروژه ها وخدمات می­باشد.

 

((آدرس : زرندیه مامونیه خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آگهی مزایده اجاره مرکز معاینه فنی