آگهی مزایده

«آگهی مزایده عمومی»

 

شهرداری مأمونیه در نظر  دارد با توجه به مجوز شماره 588-95/07/06 شورای اسلامی شهر نسبت به فروش ضایعات  آهن آلات ، تابلوها و سطل های زباله و پلاستیک ها به صورت یکجا ، از طریق مزایده عمومی و واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می­آید.      

 شرایط مزایده :                                                                                

 الف) واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب شماره 3100001727008 به نام شهرداری مأمونیه نزد بانک ملی شعبه مأمونیه جهت خرید اسناد مزایده.

 ب) واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 3100001732001 به نام سپرده شهرداری مأمونیه  به میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی که فیش واریزی داخل پاکت مربوطه ارائه شود.

 ج)  شرکت کنندگان می­بایست از تاریخ نشرآگهی به مدت یک هفته نسبت به دریافت اسناد مزایده به شهرداری مأمونیه (طبق آدرس ذیل) مراجعه نمایند . بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

 ن) ضمناً هزینه چاپ آگهی و کارشناسی و ... به عهده برنده مزایده می­باشد.

 ه) سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

  ی)در صورت انصراف برنده مزایده از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادات : واحد مالی شهرداری مأمونیه

 لازم به ذکر است اجرای ضوابط زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت شغلی و کیفیت خدمات از الزامات قرارداد می­باشد.

 ((آدرس : زرندیه مامونیه خیابان امام (ره)میدان شهرداری ، شهرداری مأمونیه ))

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آگهی مزایده