مزایده فروش ماشین آلات

واگذاری غرفه های پارک شکوفه متعلق به شهرداری به صورت اجاره

  شهرداری مأمونیه در نظر دارد با توجه به مجوز شماره 608- 93/6/3 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری غرفه های  پارک شکوفه متعلق به شهرداری به صورت اجاره بر اساس مزایده با قیمت کارشناسی به افراد واجد شرایط اقدام نماید .

 لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند به امور مالی شهرداری مأمونیه مراجعه و جهت دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده اقدام نمایند .

 شرایط مزایده:

 1-   واریز مبلغ 5.000.000ريال به صورت سپرده به حساب جاری شهرداری به شماره حساب 3100001732001 جهت شرکت در مزایده .

 2-   واریز مبلغ 200.000 ريال به شماره حساب 3100001727008 جهت دریافت اسناد مزایده .

 3-    سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا پایان مزایده نزد شهرداری باقی می ماند.

 4-    در صورت انصراف از قرارداد سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

 5-   کلیه هزینه های جانبی اعم از چاپ آگهی، کارشناسی و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد.

 6-   شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

7- تاریخ تحویل گیری اسناد شرکت در مزایده حداکثر 7 روز پس از نشر آگهی (1392/7/8) می باشد.

 

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی مزایده فروش ماشین آلات مزایده های شهرداری واگذاری غرفه های پارک شکوفه متعلق به شهرداری به صورت اجاره