تمدید پروانه ساختمان – گواهی عدم خلاف – پایان کار ساختمانی

1.      فیش بازدید + درخواست مالک

2.      بازدید کارشناس شهرسازی

3.      بررسی گزارش مهندس ناظر پلاک در صورت انجام ساخت و ساز + بررسی گزارش شهرسازی توسط مسئول شهرسازی + گزارش اتمام بنا و تأییدیه لوله کشی گاز و آسانسور و مهندس معمار توسط مهندسان ناظر برق و مکانیک برای ساختمانهایی که در پروانه آنها اسامی ناظرین قید شده است الزامی است .

4.      تأیید اجرای ضوابط شهرسازی و ضوابط فنی توسط مسئول شهرسازی (امضا گزارش فنی)

5.      تنظیم پیش نویس تمدید پروانه یا عدم خلافی یا پایان کار ساختمانی

6.      محاسبات عوارض مربوطه و نیز عوارض نوسازی عوارض آتش نشانی

7.      تأیید واحد درآمد و نوسازی و آتش نشانی مبنی بر وصول عوارض مربوطه

8.      درج موارد عنوان شده در پیش نویس شناسنامه ساختمان

9.      امضا مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی (از طرف شهردار)

10.دبیرخانه شهرداری جهت صدور

( صدور پایان کار به منزله اجازه تفکیک اعیانی نبوده و می بایست جهت تفکیک اعیانی مراجعه گردد )