حوزه معاونت فضای سبز - خدمات شهری

       

« علی ضیائی»

                     * معاونت خدمات شهری- فضای سبز*

مدرک تحصیلی: کارشناسی- کارشناسی ارشد کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

« مصطفی روزبهی »

*مسوول کنترل و نظارت*

مدرک تحصیلی: دیپلم

 

 

 

 

  « اسماعیل خودپسند »

                                   *مسوول خدمات شهری*

 

 

 

 

« داود بارانی توانا »

* مسوول فضای سبز *