واحد فناوری اطلاعات

« نسترن صفدری »

*کارشناس فناوری اطلاعات(IT)*

مدرک تحصیلی: کارشناسی نرم افزار