معرفی پرسنل شهردار مأمونیه

حوزه شهردار
 1. دفتر شهردار
 2. حراست
 3. روابط عمومی و فرهنگی
 4. دبیرخانه - بایگانی
حوزه معاونت فنی
 1. شهر سازی
 2. عمران
 3. کارشناسان
 4. واحد کنترل و نظارت
حوزه معاونت مالی - اداری
 1. مالی
 2. درآمد
 3. نوسازی
 4. اداری
 5. کارگزینی
حوزه معاونت خدمات شهری
 1. خدمات شهری
 2. فضای سبز
 3. آتش نشانی
 4. حمل و نقل
 5. موتوری
 6. تأسیسات
حقوقی و املاک
 1. حقوقی
 2. املاک