شهرداری مأمونیه

طرح برچیدن میدان شهرداری و اجرای چهار راه و چراغ راهنمایی