شهرداری مأمونیه

 

خانه ای قدیمی در آسیابک که شکایت همسایگان را در پی داشت پس از

 

طی نمودن مراحل قانونی توسط شهرداری مامونیه تخریب شد