شهرداری مأمونیه

 

شیوه نامه امورسرمایه گذاری و مشارکت شهرداری مامونیه به شورای اسلامی شهر مامونیه ارسال شد.

 

جهت تسهیل زمینه جذب سرمایه گذار ونیز بمنظور تفسیر وبیان نحوه ی اجراو نظارت بر حسن

اجرا و تنظیم امور داخلی جریان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری این شیوه نامه

در 15برگ تهیه وجهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر مامونیه ارسال شد.

این شیوه نامه انطباق کامل با شیوه نامه امور سرمایه گذاری شهرداری ساوه که به تایید شورای اسلامی

شهر ساوه رسیده است دارد و فقط در برخی از مبالغ اصلاحاتی انجام شده است.