شهرداری مأمونیه

عملیات فرم دهی درختان بید مجنون میدان امام حسین (ع)

 

عملیات هرس فرم و ایجاد پرچین در بوستان بنفشه