شهرداری مأمونیه

مجوز برگزاری مزایده جهت اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن توسط شورای شهر تصویب شد

به گزارش رئیس شورای اسلامی شهر مأمونیه در خصوص اجاره کارخانه آسفالت وسنگ شکن  با توجه به اتمام زمان اجاره، شهرداری قصد دارد نسبت به واگذاری به صورت اجاره به اشخاص حقیقی وحقوقی ضمن برگزاری مزایده با توجه به قیمت کارشناسی به مدت 3 سال و افزایش 15 درصدی به صورت سالیانه اقدام نماید لذا موضوع فوق در جلسه کمیسیون برنامه-بودجه وعمران مورد بحث و بررسی قرارگرفت ومقرر گردید ضمن رعایت مقررات مالی با مستندات قانونی درآمدهای حاصل ازاموال شهرداری ردیف اعتباری 4201 بودجه سال 1396 اقدام شود و درخواست فوق به جلسه علنی شورا ارجاع داده شده و طی صورتجلسه شماره 11- 96/9/5 به تصویب نهایی رسید.