شهرداری مأمونیه

مجوز مساعدت جهت برگزاری همایش پیاده روی توسط شورای شهر صادر شد

به گزارش رئیس شورای اسلامی شهر مأمونیه مبنی بر مساعدت جهت برگزاری همایش پیاده روی و روز تربیت بدنی به مبلغ 6.000.000 ریال از ردیف اعتباری 416609 بودجه سال 96 هزینه نماید موضوع در جلسه کمیسیون فرهنگی مورد موافقت قرار گرفت و به صحن علنی شورا ارجاع داده شده و طی صورتجلسه شماره 9-96/8/23 به تصویب نهایی رسید.