آگهی مزایده

مجوز محصور نمودن ملک حمام قدیم واقع در خورشید آباد توسط شورای شهر صادر شد

به گزارش رئیس شورای اسلامی شهر مجوز محصور نمودن ملک حمام قدیم واقع درخورشیدآباد روبروی مصالح فروشی سلمانیان صادر شد.

فتح اللهی گفت: مالک آن آقای داود براتی پور می باشد و بدلیل مخروبه شدن ملک که محلی برای تجمع زباله ها ونخاله ها شده وعلاوه برافزایش اعتراضات مردمی منافی پاکی و پاکیزگی وزیبایی منظر شهری می باشد ازآنجایی که مالک درخارج ازکشور ساکن می باشد و درحال حاضر دسترسی به ایشان میسر نیست لذا باتوجه به اینکه شهرداری درنظر دارد برحسب اختیارات ماده 110قانون شهرداریها وظیفه عمران شهری،ردیف اعتباری 35040- طرح بهبود محیط بافت های قدیمی شهر پس از موافقت شورای اسلامی شهر نسبت به محصور نمودن ملک فوق با دیواری بطول 90 متروارتفاع 2/5 متر با هزینه ای بالغ بر 100.000.000ریال اقدام و هزینه عملیات عمرانی فوق را به اضافه 10درصد وفق مفاد قانون فوق الذکر ،جزء دیون مالک محاسبه ودر زمان مراجعه ایشان یا قائم مقام ایشان اخذ گردد لذا مورد فوق پس از بررسی و تصویب در کمیسیون برنامه وبودجه وعمران به صحن علنی ارجاع و طی صورتجلسه شماره 5 مورخ 96/6/30 به تصویب نهایی رسید.

اطلاعات تماس

پل های ارتباط مردم با شهرداری مأمونیه

  • خط 1 : 2 - 08645222331
  • خط 2 : 1 - 08645229380
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آگهی مزایده اصلی مجوز محصور نمودن ملک حمام قدیم واقع در خورشید آباد توسط شورای شهر صادر شد