تعرفه عوارض محلی سال 1397

تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری مأمونیه

 

 جهت دریافت  تعرفه عوارض محلی شهرداری مأمونیه سال 1397 لینک زیر را دانلود نمایید

 

لینک دانلود